STF Fjällhornet Resort

Integritetspolicy

för Fjällhornet Resort som ägs och drivs av Personalstiftelsen PostNord Plus

   
Inledning

Personalstiftelsen PostNord Plus tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor, i våra sociala kanaler och för kontoinnehavare samt för personer som deltar i våra aktiviteter och tävlingar eller på annat sätt kontaktar oss.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Personalstiftelsen PostNord Plus används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Personalstiftelsen PostNord Plus sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)*.

Om annan, mera specifik, information finns om hur vi behandlar dina personuppgifter, har sådan information företräde framför denna allmänna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter resp. behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du besöker våra webbsidor och sociala kanaler kan vi komma att behandla personuppgifter om dig, t.ex. e-post, namn, adress, telefon, IP-adress, information om användning av produkter/tjänster, transaktionshistorik, bilder, platsinformation, teknisk data (däribland IP-adress, unikt enhets-ID och typ av webbläsare) samt i förekommande fall, ditt personnummer.

Om du deltar på våra event, i tävlingar eller andra aktiviteter som anordnas av oss kan t.ex. bilder, tävlingsbidrag och andra uppgifter som är nödvändiga för att administrera dessa komma att behandlas.

Dina personuppgifter kan även behandlas i samband med kontakt med våra kundservicefunktioner, t.ex. ärendeinformation, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv.

Information om dig kan även samlas in genom cookies som används på våra webbsidor. För information om användning av cookies på fjallhornet.se, se här.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

När du besöker våra webbsidor och sociala kanaler, deltar i aktiviteter eller i annan kontakt med oss, behandlas dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att vi ska kunna administrera avtal med dig;
  2. För att förmedla erbjudanden till dig från Personalstiftelsen PostNord Plus samarbetspartners;
  3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter såsom tävlingar, kampanjer och vinster m.m.;
  4. För att vi ska kunna kommunicera med dig och administrera kundrelaterade ärenden;
  5. För att marknadsföra oss själva och bolag inom PostNord-koncernen på webbsidor och sociala kanaler samt i trycksaker och övrigt marknadsföringsmaterial i PostNords interna och externa kanaler. Marknadsföring kan exempelvis komma att ske via mejl och sms/mms som du kan välja bort via en länk som finns i varje utskick som görs;
  6. För att analysera och gruppera besökare av våra webbsidor efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden;
  7. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
  8. För att ta fram statistik över användningen av våra tekniska plattformar och våra tjänster; och
  9. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.
Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Personalstiftelsen PostNord Plus behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra webbsidor eller ett intresse av att utveckla våra tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Om Personalstiftelsen PostNord Plus skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

När raderas personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Personalstiftelsen PostNord Plus rättsliga skyldigheter.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Personalstiftelsen PostNord Plus värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Personalstiftelsen PostNord Plus kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Personalstiftelsen PostNord Plus räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Personalstiftelsen PostNord Plus samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Personalstiftelsen PostNord Plus räkning undertecknar alltid avtal med Personalstiftelsen PostNord Plus för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Personalstiftelsen PostNord Plus kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Personalstiftelsen PostNord Plus webbplatser kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Utgivningsbevis

Personalstiftelsen PostNord Plus har utgivningsbevis för webbplatsen www.fjallhornet.se. Detta innebär att webbplatsen har grundlagsskydd. Utgivningsbeviset medför att vi inte behöver begära skriftligt tillstånd för att publicera bilder där personer avbildas eller artiklar där personer omnämns. Om du återfinns på vår webbplats och inte vill finnas kvar, vänligen kontakta Personalstiftelsen PostNord Plus.

Skyddet innebär också att webbplatsen är skyddad från censur. Skyddet omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp.

Utgivningsbeviset betyder även att webbplatsen har en utpekad ansvarig utgivare. För postnordplus.com är detta Personalstiftelsen PostNord Plus Vd. Den ansvarige utgivaren har det straffrättsliga ansvaret för innehållet på webbplatsen.

Nyhetsbrev

Om du registrerat dig som mottagare av Fjällhornets nyhetsbrev kommer den e-postadress du anmält för detta endast användas för detta ändamål. Önskar du avregistrera dig kan detta göras via en länk som finns i alla utskick, eller genom att kontakta Personalstiftelsen PostNord Plus.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Personalstiftelsen PostNord Plus ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Personalstiftelsen PostNord Plus på kontaktuppgifter nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personalstiftelsen PostNord Plus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till våra webbsidor och i sociala kanaler, aktiviteter och tävlingar som anordnas av oss och vid övrig kontakt med dig. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Personalstiftelsen PostNord Plus.

För att behandla en begäran om registerutdrag eller ändringar måste vi få en egenhändigt undertecknad ansökan från dig. En sådan ansökan kan du antingen skicka elektroniskt till oss på [email protected] eller via post till:

Dataskyddsombud
Personalstiftelsen PostNord Plus
105 00 Stockholm

Ändring av denna integritetspolicy

Personalstiftelsen PostNord Plus kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på fjallhornet.se.

*) Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


You are now subscribed